0.9

Država kona?no uvodi red na tržište autoosiguranja! Stop monopolu osiguravatelju, ve?a prava ošte?enicima!


Na pomolu su tektonske promjene, jer ruši se monopol osiguravaju?ih društva koja su obilato iskorištavala monopolisti?ku poziciju na tržištu.  Ruše se nakaradni standardi koji su omogu?avali osiguravaju?im društvima monopol, privilegije i enormne dobiti, a sve na štetu osiguranika, servisera, potroša?a, države…

EU standardi napokon u Hrvatskoj! Cilj izmjena Zakona o osnovnom auto osiguranju je pove?ati prava osiguranika, osigurati da se auti nakon nesre?a dovedu u prvobitno stanje, smanjiti monopol osiguravatelja, ukinuti poražavaju?e niske satnice rada koje pla?aju osiguravatelji serviserima, smanjiti nagodbe, sivu zonu, fušeraj… Za EU standarde!

Napokon ?emo imati europska, a ne više balkanska osiguranja! Novi zakon ve? od ljeta

KOJE SU NOVINE

  1. Nakon prometne nezgode ne?ete morati i?i na obaveznu procjenu štete u osiguravaju?a društva.
  2. Prijava štete i dalje ?e se odvijati na poznati na?in, no procjenu ?e mo?i samostalno uraditi i svi licencirani serviseri koji pla?aju porez i koji su nerijetko kudikamo obrazovaniji nego što su to procjenitelji osiguravaju?ih ku?a.
  3. I ne samo da ?ete procjenu mo?i obaviti u servisima, mo?i ?ete koristiti i usluga vještaka.
  4. Naravno i dalje ostaje mogu?nost procjena štete i kod samih osiguravatelja.
  5. Famozne nagodbe koje name?u osiguravatelji svest ?e se na razumnu mjeru!

Trenutno osiguravatelji ne žele popraviti na EU na?in 70 posto šteta. Upravo toliko završi s nagodbama!

  1. Cilj ove promjene je suzbiti nepopravljanje vozila, fušeraje i odljev PDV-a. od 30 milijuna eura godišnje, a sigurnost vozila postaje sve manja, a prosje?na starost vozila sve ve?a (trenutno 14 godina).
  2. Bit novog zakona je da i osiguravatelji i osiguranici imaju ona prava i obaveze koje postoje u EU, da se bitno smanji broj nagodbiß, da se onemogu?i izbjegavanje pla?anja PDV-a, da se sprije?i siva zona i sprije?i tako veliki broj tehni?ki neispravnih automobila.

Nakon gotovo desetlje?a od punopravnog ?lanstva u Europskoj uniji, Hrvatska ?e napokon prekinuti s praksom rješavanja šteta nastalim u prometnim nesre?ama poznatom još iz bivšeg sistema. Kad je rije? o osiguranjima stižu ogromne promjene ?itavog sustava obrade, procjene i isplate šteta!

Potroša?i dobivaju ve?a prava, a osiguravatelji gube privilegiranu poziciju u kojoj su sami odre?ivali visinu i naknadu štete, a nerijetko su se koristili i nagodbama.

?ak 70 posto šteta rješavali su tako, a to je imalo za posljedicu da se popravci obavljaju ne kontrolirano, da se nerijetko uop?e ne popravljaju, da se ugrožava sigurnost u prometu, da se vozila „sklepaju“ po fušeraijima i po principu „sam svoj majstor… 

Prema prijedlogu novog Zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, kojeg je Ministarstvo financija uputilo u javnu raspravu 3. svibnja, na svoje ?e do?i ponajprije osiguranici, jednako tako i brojni serviseri koji ?e se staviti u relativno ravnopravan položaj s osiguravateljima, no ponešto bi mogla zaraditi i država, jer kod nagodbi osiguravatelji nisu pla?ali PDV…

Javna rasprava, ili kako se sad zove e-savjetovanje, trebala bi biti gotovo do 3. lipnja. Tada ?e kona?ni prijedlog novog, izmijenjenog Zakona biti dostavljen Vladi, a potom i Saboru. Prema nekim procjenama, sve vezano uz nove standarde trebalo bi zaživjeti ve? na jesen.

Ovakav prijedlog naišao je na ogromno ?u?enje najve?eg broja osiguravateljskih društava koja su iskorištavala postoje?u hrvatsku neuskla?enost s EU regulativom i naprosto su nametala pravila koja su im osiguravala povlaštenu poziciju i ekstremnu dobit. Neka od osiguranja bila su toliko drska da su kršila i Ustav. Vjerovali ili ne, mimo radara prolazile su im brojne nepodopštine. Tako i ona koja je eliminirala ve?inu poslovnih subjekata iz ravnopravne tržišne utakmice. Nerijetko se znalo doga?ati da upravo osiguravatelji odre?uju ošte?enicima gdje ?e popravljati vozilo. Da apsurd bude još ve?i koristili su monopol i kaos na osiguravateljskom tržištu i po?eli su sami osiguravatelji otvarati svoje servise. Iako im to nije core business obi?nom su ošte?eniku nare?ivali da mora popraviti vozilo u servisu koji je u njihovu vlasništvu. Po principu „kadija te sudi, kadija te tuži“ diktirali su uvjete u kojima su bitku gubili brojni serviseri, njih i više od nekoliko tisu?a, koji uredno pla?aju poreze države, koji su licencirani za stru?an posao popravka automobila. Naravno da je takav model pogodovao onome tko drži sve konce u svojim rukama, a to su naravno bili osiguravatelji. E tome je sada kraj.

HUAS, Hrvatska udruga auto struke, je nakon dvije godine borbe uspio s inicijativom za izmjenom Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Ovo je ne samo njihova pobjeda, ve? i svih onih kojima je stalo do pravednosti i europskih standarda. Dug je bio put usuglašavanja novina, a pri izradi bitno druk?ijeg prijedloga Zakona sudjelovali su i brojni drugi specijalisti iz podru?ja zaštite potroša?a, auto biznisa, pravnici, državni službenici.

U prilogu Vam dostavljamo i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji je stavljen do 1. lipnja 2023. godine na javno savjetovanje, link poveznica:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23991 .

U prijedlogu novog Zakona sada se nalaze bitno ve?a prava potroša?a, ali i to da se auto servisna struka po?ne napokon cijeniti. Dodana su još tri nova stavka te ?e HANFA kao regulator osiguravatelja morati donijeti još jedan propis kojim ?e detaljno regulirati postupanje osiguranja kod obrade šteta.

Ana Kneževi?, ?elnica Hrvatske udruge za zaštitu potroša?a jedna je od onih koja je sudjelovala u promjenama:

– Prijedlog novog zakona ve? je spreman i napokon ?emo imati europske, a ne više balkanske standarde koji su omogu?avali osiguravaju?im društvima monopol i enormnu dobit, a sve na štetu osiguranika, servisera, potroša?a…

Hrvatska udruga za zaštitu potroša?a i Hrvatska udruga auto struke rade zajedno na izmjenama zakona o obveznom osiguranju u prometu. Jedna je to o posljednjih inicijativa koja radi na drasti?nim izmjena zastarjelih i jugoslavenizirati pravila, koja bi ve? po?etkom jeseni treba zaživjeti s europskim standardima. Biti novog zakona je da i osiguravatelji i osiguranici imaju ona prave i obaveze koje postoje u Europskoj uniji, da se bitno smanji broj nagodba, da se onemogu?i izbjegavanje pla?anja PDV-a, da se sprije?i siva zona i sprije?i tako veliki broj tehni?ki neispravnih automobila.

Samo u Hrvatskoj ?ak 70 % zahtjeva za odštetu nakon karambola završi u nagodbama, osiguravatelji sami procjenjuju, sami odre?uju visinu štete, a u sukobu su interesa. YOUTUBE: https://youtu.be/lhr3W0xG3f4 

Antonio ?ureta, predsjednik HUAS-a, jedan je od najve?ih kriti?ara postoje?eg nereda na tržištu auto osiguranja i pune je dvije godine radio na promjenama Zakona. One su prema njemu nužne i ne samo s toga što ?emo napokon dosti?i EU standarde, ve? ponaprije stoga što donose red, pravednost, što doprinose kvalitetnijim popravcima, što dokidaju sivu zonu, ?uvaju prora?un i štite sve one koji o?ekuju da im se auti nakon sudara samo vrate u prvobitno stanje…

Prema njemu: – Osiguravatelji trenutno ne priznaju ovlaštene vještake, servisere, neovisne procjenitelje. ?ak ni Dekra-u.

Prema dostupnim podacima, svaki automobil koji je stariji od 6 godina završava u „totalki“, jer to je najbolji na?in kako da osiguravatelji ne vrate auto u stanje u kakvom je bio prije nezgode i naravno da masno pri tome zarade.

To što velik broj osiguravatelja radi u Hrvatskoj ne samo da je nepošteno, netržišno i poslovno neodrživo, ve? je i posve rubno. Na samoj granici posla za kojeg možemo smatrati da je uredan.

VIŠE NA YOUTUBE – ANTONIO ?URETA: https://youtu.be/SfHDd68KpX0

                                                         https://youtu.be/v0WGhNnG4go

S prijedlozima novog Zakona o obaveznom osiguranju dokidaju se i mizerne satnice od 100 kuna koje su osiguravatelji ustanovili i diktirali i više od dva desetlje?a.

Uspjeli smo sa zahtjevima i reformom. “Voda je osiguravateljima došla do grla” i o?igledno je da nas nisu ozbiljno shvatili. Sad ?e morati slušati ne samo nas, ne samo suce koji su im presu?ivali da moraju štiti jednakost, Ustav, zajam?eno pravo na rad, cjenike… Nadam se da ne?e opstruirati izmjene Zakona. Koliko su slabi, koliko su nepripremljeni i koliko su bili sigurni da su nedodirljivi svjedo?i i njihov vapaj da se odgodi donošenje novog Zakona. Zna se zašto, jer nikada više sat rada servisa ne?e biti 100 kn, potroša?i ?e imati pravo izbora, auti ?e biti kvalitetno popravljani, nikad više ne?e biti ni toliko fuša i sive zone, a ni šikaniranja radionica i nagodbi…

Podatak da jedni te isti osiguravatelji majstorima sat rada u Hrvatskoj pla?aju 16, u Njema?koj 200, a u susjednoj Sloveniji i 90 eura je zastrašuju?i! Kako je mogu?e popraviti ošte?eni automobil kad je cijena rada tako niska?

Neregulirano tržište, fušeraji, nagodbe, siva zona…, doveli su do totalnog urušavanja sustava osiguranja automobila. Vjerovali ili ne, na gubitku su svi. I ne samo oni koji žele da im nakon prometne nezgode osiguravatelj samo vrati karambolirani auto u stanje u kojem je bio, ve? i država. Zbog nagodbi koje ne poznaje civilizirani svijet

Brojni su problemi koji mu?e ošte?enike u prometnim nezgodama, koji ne poznaju dobro propise i koji pristaju na svakojake dosjetke osiguravatelja koji se na sve mile i nemile na?ine trude otklanjati odštetne zahtjeve. Naj?eš?e posežu za nagodbama! One ?ine i više od polovine svih štenih zahtjeva. Naoko je to u redu, ali nije. Nigdje toga nema i svojevrsni smo simbol „dogovaranja u mutnom“. Ošte?enici pojma nemaju da nisu samo osiguravatelji ti koji procjenjuju štetu. Oni ne znaju da nigdje u Europi, izuzevši u Hrvatskoj morate obavezno prijaviti štetu u osiguravaju?oj ku?i, naj?eš?e kod osiguravatelja štetnika.

I dok je u ve?ini EU država dovoljno da odete s ošte?enim automobilom u bilo koju ovlaštenu radionicu, kod bilo kojeg servisera koji ima prijavljen posao i koji pla?a porez, u nas su osiguravatelji nametnuli monopol na taj posao. Naravno, sve kako bi kontrolirali konce ovog biznisa.

Hrvatska su izmišljotina nagodbe. One osiguravateljima omogu?avaju da se izvuku iz odštetnih zahtjeva sa što manje financijskih davanja te posredno izazivaju sijaset problema. Ošte?enici u pravilu tada sami preuzimaju stvari u svoje ruke i dobro je ako karambolirane aute uop?e odvezu kod servisera. U ve?ini slu?ajeva takvi automobili ni ne završe kod limara, mehani?ara, elektri?ara. Ili se popravljaju u ku?nim radionicama, ili završavaju kod fušera.  Sve to itekako utje?e na sigurnost, na fer tržišnu utakmicu, na porezne smicalice.

Dr. sci. Boris Podobnik, profesor sa Zagreba?kog  i Rije?kog sveu?ilišta, jedan je od najgovorljivijivijih zagovornika promjena. Upozorava kako osiguravatelji kad dogovore s ošte?enikom nagodbu, ispla?uju mu novac „na ruke“ i to bez da se pri tome obra?unava PDV.

  • Zbog toga je i država u ogromnom minusu, a rasta?e se i sustav legalno postavljenog biznisa. Fušeri su ovdje iznimno aktivni, a njih nitko i ništa ne obavezuje da popravke izvode ne koriste?i elementarna pravila struke. Ne koriste takvi ni obavezuju?e korištenje „licenciranih“, originalnih zamjenskih auto dijelova, nerijetko se krpa samo da bi troškovi bili što manji.

YOUTUBE: https://youtu.be/bFNVZxrjXDc

Ovo je puno ve?i problem nego što se prikazuje i zato je uloga Hrvatske udruge auto struke iznimno zna?ajna. Oni ne žele ništa drugo nego dovesti u red ovu tamnu zonu biznisa u Hrvatskoj koja generira niz nezakonitosti i nepravilnosti.Related Posts